Репетитор по математике и физике

 
» Программа підготовки до ЗНО по математиці

Программа підготовки до ЗНО по математиці

 

Алгебра

 

 1. Лінійні рівняння
 2. Квадратні рівняння
 3. Лінійні нерівності
 4. Квадратичні нерівності. Метод інтервалів
 5. Квадратичні нерівності. Метод інтервалів
 6. Дії зі степенями. Від ємні показники
 7. Табличні похідні
 8. Похідні від добутку та частки
 9. Похідні від тригонометричних функцій
 10. Похідні складених функцій
 11. Геометричний та фізичний зміст похідної
 12. Монотонність функції
 13. Степінь з дробовими показниками
 14. Прості показникові рівняння
 15. Метод винесення за дужки
 16. Метод заміни змінних
 17. Показникові нерівності
 18. Логарифм. Найпростіші логарифм. Рівняння
 19. Властивості логарифмів
 20. Логарифмічні рівняння
 21. Логарифмічні нерівності
 22. Область допустимих значень
 23. Тригонометрія на колі
 24. Первісні (табличні)
 25. Методи знаходження первісних. Інтеграл
 26. Формула Ньютона-Лейбніца
 27. Площа фігур
 28. Основні тригонометричні тотожності
 29. Формули додавання
 30. Формули перетворення суми в добуток
 31. Формули подвійного аргументу
 32. Формули зведення
 33. Обернені тригонометричні функції
 34. Найпростіші тригонометричні рівняння
 35. Методи розв язання тригонометричних рівнянь
 36. Арифметична прогресія
 37. Сума арифметичної прогресії
 38. Геометрична прогресія
 39. Сума нескінченної геометричної прогресії
 40. Графіки функції
 41. Перетворення графіка функції
 42. Подільність
 43. Комбінаторика, теорія ймовірності

Геометрія

 

 1. Формула Піфагора
 2. Співвідношення сторон трикутника. sin,cos,tg,ctg
 3. Площі фігур
 4. Вписані і описані многокутники
 5. Вектор. Координати вектора,довжина додавання і віднош. векторів
 6. Подібність трикутників
 7. Скалярний добуток векторів
 8. Довжина відрізка. Середина відрізка
 9. Теорема косинусів
 10. Теорема синусів
 11. Призма
 12. Піраміда
 13. Конус
 14. Циліндр
 15. Куля, Сфера